Pravilnik o organizaciji takmičenja

Ovim pravilnikom se određuje način organizovanja takmičenja u Karate Federaciji Srbije JKA-Shotokan.

 

Član 1.

Pravo da organizuju takmičenja, na teritoriji Republike Srbije, po pravilima WF JKA (Svetske Karate Federacije JKA ) imaju svi klubovi članovi Karate Federacije Srbije JKA-Shotokan.

Član 2.

Takmičenja po pravilima WF JKA mogu biti zvanična ( po kalendaru takmičarskom), prijateljski klubski susreti , jubilarni turniri , memorijalni i ostali vidovi takmičenja.

Član 3.

Za zvanična takmičenja, po kalendaru, klubovi podnose kandidatutu u pisanoj formi Karate Federaciji Srbije JKA-Shotokan. Uz kandidaturu se podnosi i potvrda od hale sportova da je odobreno korišćenje za karate takmičenje u traženom terminu.

Član 4.

Za organizovanje ostalih takmičenja, iz člana 2. ovog pravilnika, po pravilima JKA klubovi moraju podneti zahtev u pisanoj formi.

Član 5.

Organizovanje takmičenja, iz člana 2 ovog pravilnika, moraju se strogo poštovati takmičarska pravila WF JKA, koja će sprovoditi zvanične sudije JKA.

Član 6.

Sva takmičenja se organizuju u sportskim halama na kojima može stati najmanje 6 borilišta dimenzije 10m x 10m,   temperature u objektu mora biti minimum 17°C.

Član 7.

Domaćin organizator takmičenja mora obezbetiti sledeće:

 1. da obavesti MUP R. Srbije o organizaciji takmičenja
 2. službena lica za obezbeđenje
 3. zvaničnog lekara
 4. 6 zapisničara za ručno vođenje zapisnika
 5. da ozvučenje sa muzikom za defile i himnu
 6. 2 lica koje će 
 7. izvoditi ekipe za defile prilikom otvaranja takmičenja
 8. ocene za kate , zastavice za takmičenje i crvene pojaseve za takmičare ( min. 20 kom.)
 9. obeleži borilišta
 10. stolice i stolove (za sudije, zapisničare ,lekara , glavni sto i poseban sto za glavnog instruktora)
 11. ris papira A-4

Član 8.

Domaćin takmičenja sa obezbeđenjem mora voditi računa da na borilištu i oko njega nemaju pristupa lica koja nisu službena .Članovi obezbeđenja moraju biti uniformisani ili vidno obeleženi sa trakama ili prslucima u boji.

Član 9.

Za regularnost takmičenja nadležan je glavni instruktor federacije i u slučaju spornih detalja u toku takmičenja iste rešava uz pomoć sudijskog direktorijuma. U nemogućnosti prisustva glavnog instruktora na takmičenju, po njegovom ovlašćenju zastupaće ga lice koje on odredi.

Član 10.

Sve primedbe i žalbe na regularnost takmičenja predaju se u pisanoj formi , sa potpisom odgovornog lica koje klub ovlasti. Uz žalbu vrši se uplata takse, koja je u visini dvostruke takmičarske kotizacije. Taksa se vraća u slučaju pozitivnog rešenja žalbe.

Član 11.

Sve žalbe i primedbe se rešavaju odmah po prijemu i odgovor sa obrazloženjem se daje u pisanoj formi.

Član 12.

U slučaju prekida i neodržavanja takmičenja, a koje došlo zbog propusta domaćina takmičenja svi troškovi organizacije istog padaju na teret domaćina.

Član 13.

U slučaju prekida takmičenja, a koje je došlo zbog ometanja od strane pojedinaca ili predstavnika klubova učesnika svi troškovi organizacije istog padaju na teret onog koji je izazvao prekid i nemogućnost održavanja takmičenja.

Član 14.

Organizator – domaćin takmičenja je dužan da za trenere, čiji takmičari trenutno nastupaju, obezbedi stolice pored borilišta na kojima će treneri pratiti meč svojih takmičara.

Član 15.

Treneri koji prate svoje takmičare dužni su da imaju na sebi sportsku opremu i od obuće sportske patike. Moraju posedovati trenersku legitimaciju ( koju izdaje Karate Federacija JKA ) istaknutu na vidnom mestu. U toku meča trener mora sedeti na mestu određenom za trenere.

Član 16.

Službena lica na samom takmičenju u obavezi su da obavljaju poslove za koje su angažovani.