Pravilnik

Dana 15-og januara 2016. godine na redovnoj skupštini karate JKA-Shotokan Saveza Srbije, koja je održana na Kopaoniku-Brzeće, usvojen je

PRAVILNIK

O registraciji klubova u JKA Shotokan Savezu Srbije, registraciji takmičara i prelaznim rokovima takmičara iz kluba u klub.


Registracija klubova

Član 1.

Pravo učlanjivanja u JKA-Shotokan Savez Srbije imaju svi klubovi sa teritorije Srbije.

Član 2.

Prilikom podnošenja zahteva za učlanjenje , klubovi su dužni da prilože sledeću dokumentaciju:

 • zahtev za učlanjenje,
 • izjavu da prihvataju statut i sva akta koja donosi JKA Shotokan Savez Srbije,
 • osnovni podaci o klubu, adresa kluba, predsednik kluba, broj članova, trener kluba, telefon i e-mail,
 • fotokopija rešenja APR-a o radu kuba,
 • broj tekućeg racuna i pib,
 • adresa objekta gde se održavaju treninzi

Član 3.

Klub koji vrši promenu naziva, a koji je upisan u APR-u republike Srbije pod novim nazivom i dobije
novo rešenje o registraciji dužan je da izvrši novu registraciju pod novim nazivom , kao i sve takmičare koji će se
takmičiti za taj klub.

Registracija takmičara

Član 4.

Registracija takmičara u JKA-Shotokan Savez Srbije se vrši tokom cele godine, registracija važi sve do
momenta dok takmičar ne promeni klub.

Član 5.

Za svakog takmičara klub je dužan da priloži sledeću dokumentaciju:

 • ime i prezime takmičara;
 • datum rodenja i mesto;
 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti
 • adresa takmičara i telefon;
 • zvanje –pojas takmičara(za nosioce majstorskog zvanja podatak gde je položio i ispitivač i zavodni broj diplome)
 • original izvoda iz matične knjige rođenih ili overena fotokopija
 • -2 fotografije ( kao za ličnu kartu )
 • Ugovor između sportiste i sportske organizacije , zaključuje se u pismenoj formi i registruje se u JKA Shotokan Savez Srbije , a u protivnom je ništavan i smatraće se da je takmičar neregistrovan. Ugovor između sportiste koji nema potpunu poslovnu sposobnost i sportske organizacije , potpisuje roditelj ili staratelj i prilaže se potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti.
 • potvrda o izvršenoj uplati za registraciju takmičara

Prelazni rok i registracija takmičara za drugi klub

Član 6.

Prelazak iz kluba u klub za takmičare , koji se takmiče u JKA – Shotokan Savez Srbije , se može
obaviti u periodu od 1 januara do 1 februara u prvom prelaznom roku i u drugom prelaznom roku od 20
avgusta do 20 septembra , tekuće godine.


Član 7.

Svaki takmičar ima pravo prelaska iz kluba u klub i to pod sledećim uslovima :

 • prilikom registracije za drugi klub podnosi se ispisnica iz prethodnog kluba.
 • zahtev za registraciju sa svim dokumentima iz člana 5 ovog pravilnika.

Član 8.

Takmičar se može registrovati i van prelaznih rokova ako poseduje ispisnicu prethodnog kluba.

Član 9.

Takmičar ima pravo prelaska i bez saglasnosti prethodnog kluba u sledećim slučajevima :

 • promena prebivališta – stanovanja u drugo mesto
 • odlazak na školovanje – studiranje u drugo mesto
 • da se nije takmičio najmanje 1 godinu za klub iz koga želi da ode

Član 10.

Takmičar koji prelazi iz kluba u klub po osnovu člana 9 , ovog pravilnika , može se registrovati i van prelaznih
rokova.

Član 11.

Svaki klub mora izdati ispisnicu u prelaznom roku , najkasnije 7 dana od momenta podnošenja zahteva ,
takmičaru koji želi da promeni klub , osim u slučaju ako postoji ugovor kojim se regulišu prava i obaveze
ugovornih strana ( izmedu kluba i takmičara )

Član 12.

U slučaju spora takmičara i kluba , pravo dogovora imaju klub iz koga takmičar dolazi i klub u koji takmičar
prelazi. U slučaju nemogućnosti dogovora izmedu kluba i takmičara , isti se upućuju da svoje sporove rešavaju kod nadležnog
suda.


Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu od dana donošenja , na skupštini JKA – Shotokan Saveza Srbije, 15. 01. 2016. godine.