Statut

Na osnovu čl. 53. st. 3. tač. 1) i 104. st. 4. Zakona o sportu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2011) i člana 33. st. 1. tač. a) Statuta JKA-Šotokan Saveza Srbije, Skupština JKA-Šotokan Saveza Srbije na sednici održanoj 18. Februara 2012. godine usvojila je

S T A T U T 

JKA-ŠOTOKAN SAVEZA SRBIJE

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

JKA-Šotokan Savez Srbije je dobrovoljno, nevladino, nepolitično i neprofitno sportsko udruženje . U JKA-Šotokan Savez Srbije ( u daljem tekstu JKA-Šotokan) dobrovoljno se udružuju klubovi radi obavljanja sportskih aktivnosti u oblasti karate sporta .

1. Naziv i sedište JKA-Šotokana

Član 2.

Naziv JKA-Šotokana je:. JKA-Šotokan Savez Srbije

Skraćeni naziv JKA-Šotokan Savez Srbije je: JKA-Šotokan

Sedište JKA-Šotokana je u Kruševcu.

Sedište JKA-Šotokana se nalazi u ulici Čupićeva br. 36.

Datum osnivanja JKA-Šotokana 26.05.2010.

2. Područje aktivnosti

Član 3.

JKA-Šotokan obavlja aktivnosti i delatnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva na celoj teritoriji Republike Srbije.

3. Pravni status

Član 4.

JKA-Šotokan je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

4. Pečat, zaštitni znak i zastava

Član 5.

JKA-Šotokan ima pečat okruglog oblika na kojem su ispisani naziv i sedište JKA-Šotokan i u sredini stilizovan znak JKA-Šotokan.

JKA-Šotokan ima štambilj na kome je ispisan naziv i sedište JKA-Šotokan i ostavljeno mesto za broj i datum.

JKA-Šotokan ima svoj znak, logotip i druge simbole, čiji izgled utvrđuje Skupština JKA-Šotokan.

JKA-Šotokan ima zastavu, čiji izgled utvrđuje Upravni odbor JKA-Šotokan.

5. Članstvo u drugim udruženjima i Savezima

Član 6.

JKA-Šotokan može odlukom Upravnog odbora osnovati sa drugim savezima odgovarajući savez ili se učlaniti u odgovarajuće saveze u oblasti sporta. JKA-Šotokan u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalno uređuje svoju unutrašnju organizaciju i rad, donosi i realizuje programe razvoja konkretnog sporta, organizuje takmičenja za koja je nadležan i ostvaruje druge ciljevei zadatke utvrđene planovima JKA-Šotokana.

6. Zastupanje i predstavljanje

Član 7.

JKA-Šotokan predstavlja i zastupa Predsedni JKA-Šotokana.

Odlukom Upravnog odbora mogu se odrediti i druga lica s pravima i obavezama u zastupanju JKA-Šotokana, u granicama datih ovlašćenja.

7. Zabrana diskriminacije

Član 8.

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija lica u nadležnosti JKA-Šotokana i članova JKA-Šotokana, s obzirom na neko lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje, u skladu sa zakonom.

Odredbe opštih akata JKA-Šotokana i članova JKA-Šotokana kojima se utvrđuje ili stvara diskriminacija lica u njihovoj nadležnosti – ne primenjuju se, a pojedinačna akta kojima se vrši diskriminacija – ništava su.

U JKA-Šotokanu i kod članova JKA-Šotokana nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina.

 

II. CILjEVI I SADRŽAJ AKTIVNOSTI JKA-ŠOTOKANA

1. Ciljevi

Član 9.

Cilj JKA-Šotokana je da:

 • svojim delovanjem doprinosi razvoju i promociji sporta u Republici Srbiji i povećanju bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;
 • promoviše obrazovnu i vaspitnu funkciju sporta, fer pleja, razumevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom;
 • obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslove za praćenje, razvoj i unapređenje masovnog sporta, školskog sporta, vrhunskog sporta i sporta invalidnih lica;
 • obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o sportu, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji i ovim Statutom.

2. Sadržaj aktivnosti

Član 10.

 JKA-Šotokan svoje ciljeve ostvaruje kroz:

 1. obezbeđuje uslove za bavljenje karate sportom članovima JKA-Šotokana;
 2. organizovanje sportskih manifestacija i takmičenja;
 3. podršku izgradnji i održavanju sportskih objekata koji su potrebni JKA-Šotokanu;
 4. permanentno stručno obrazovanje i usavršavanje sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu;
 5. pružanje pomoći svojim članovima u unapređenju stručnog rada;
 6. podsticanje rada svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja za izuzetne sportske rezultate i za doprinos razvoju i unapređenju sporta u Srbiji;
 7. usklađivanje aktivnosti članova JKA-Šotokana;
 8. zastupanje zajedničkih interesa svojih članova pred državnim organima, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave;
 9. izdavanje sopstvenih publikacija i podršku izlaženja drugih publikacija od značaja za razvoj sporta u Srbiji i unapređenje sportske nauke i stručnog rada u sportu;
 10. ostvarivanje međunarodne sportske saradnje;
 11. popularizaciju sporta u medijima, obrazovnim institucijama i drugim organizacijama;
 12. preduzimanje mera za sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, lažiranje sportskih rezultata);
 13. brigu o zaštiti zdravlja sportista;
 14. podsticanje bavljenja sportom, posebno žena, dece, omladine, starih i invalidnih lica, u svom području delovanja;
 15. podršku školskom sportu;
 16. aktivnosti na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i utvrđivanju pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima; 
 17. praćenje da li je rad članova JKA-Šotokana u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima JKA-Šotokana i njihovim statutom i opštim aktima i pomaganje članovima u otklanjanju nedostataka u radu i rešavanju sporova koji ugrožavaju ostvarivanje funkcija i ciljeva članova JKA-Šotokana;
 18. organizovanje zajedničkih službi;
 19. utvrđivanje svojstva lica koje se samostalno bavi sportom kao jedinim i osnovnim zanimanjem, u skladu sa zakonom;
 20. učestvovanje u radu stručnih komisija koje vrše evaluaciju programa koji se finansiraju u skladu sa Zakonom o sportu;
 21. učestvovanje u radu komisije za pripremu kategorizacije sportova, sportista i sportskih stručnjaka i vršenje rangiranje sportista i sportskih stručnjaka u skladu sa Zakonom o sportu;
 22. druge aktivnosti i mere koje doprinose realizaciji ciljeva JKA-Šotokana i ostvarivanju položaja utvrđenog Zakonom o sportu i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji.

Ostvarivanje ciljeva JKA-Šotokana bliže se reguliše odgovarajućim opštim aktima (sportskim pravilima) koje donose nadležni organi JKA-Šotokana u skladu sa ovim Statutom.

JKA-Šotokan može radi ostvarivanja aktivnosti iz stava 1. ovog člana osnovati privredna društva, ustanove ili drugi zakonom utvrđen oblik organizovanja, u zemlji i inostranstvu, samostalno ili sa drugim pravnim i fizičkim licima.

3. Stručni rad

Član 11.

Stručni rad u JKA-Šotokanu mogu da obavljaju isključivo lica koja imaju odgovarajuće sportsko zvanje u skladu sa zakonom (sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu).

Sportski stručnjaci iz stava 1. ovog člana su obavezni da se stručno usavršavaju u skladu sa zakonom i opštim aktima JKA-Šotokana.

4. Obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

Član 12.

JKA-Šotokan i svi članovi JKA-Šotokana (neposredni i posredni), u obavljanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, naročito se angažuju na afirmaciji duha olimpizma, podsticanju fer pleja, unapređenju vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu, podsticanju i afirmaciji dobrovoljnog rada u sportu, borbi protiv lažiranja, suzbijanju nasilja i dopinga u sportu.

JKA-Šotokan i članovi JKA-Šotokana ostvaruju svoje ciljeve i obavljaju sportske aktivnosti i delatnosti u skladu sa zakonom, sportskim pravilima JKA-Šotokana i svojim opštim aktima, potvrđenim konvencijama u oblasti sporta i principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija.

JKA-Šotokan i članovi JKA-Šotokana obavezni su da obezbede da bavljenje sportom bude humano, slobodno i dobrovoljno, zdravo i bezbedno, u skladu sa prirodnom sredinom i društvenim okruženjem, fer, tolerantno, etički prihvatljivo, odgovorno, nezavisno od zloupotreba i ciljeva koji su suprotni sportskom duhu i dostupno svim građanima pod jednakim uslovima bez obzira na uzrast, nivo fizičkih sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol i drugo lično svojstvo.

 

III. ČLANSTVO U JKA-ŠOTOKANU

Član 13.

Članovi JKA-Šotokana su sportisti i druga lica , kao i klubovi koji na zadovoljavajući način mogu da izvršavaju zadatke i ciljeve koji proističu iz Statuta JKA-Šotokana.

Članovi JKA-Šotokana imaju prava i obaveze utvrđene ovim Statutom i drugim sportskim pravilima i propisima.

Član 14.

Članovi JKA-Šotokana imaju prava i obaveze utvrđene ovim Statutom i drugim sportskim pravilima i propisima.

Član 15.

JKA-Šotokan ima sledeće vrste članova:

 • redovne
 • pomažuće
 • počasne

Član 16.

Redovni članovi imaju pravo da učestvuju u izboru organa JKA-Šotokana da budu birani u te organe , pomažući članovi JKA-Šotokana imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine JKA-Šotokana i da iznose svoje stavove , mišljenja i predloge . Počasni članovi JKA-Šotokana imaju savetodavnu ulogu .

1. Uslovi za učlanjenje

Član 17.

Redovni članovi JKA-Šotokana su klubovi i lica koja su u JKA-Šotokanu aktivno registrovana,(registrovana su za JKA-Šotokan u skladu sa sportskim pravilima) bave se sportskom aktivnošću za koju je JKA-Šotokan registrovan(u daljem tekstu : sportisti) , stručnjaci angažovani u JKA-Šotokanu (sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu) , lica izabrana u organe JKA-Šotokana , radnici u radnom odnosu sa JKA-Šotokanom.

Član 18.

Pomažući članovi mogu biti fizička lica i pravna lica koja su spremna da trajno pomažu JKA-Šotokanu u ostvarivanju njenih statutarnih ciljeva i zadataka.

Pomažući članovi imaju pravo na korišćenje objekata i usluga stručnih radnika JKA-Šotokana , kao i lice koje ima znatne zasluge za unapređenje karate sporta.

Član 19.

Za počasnog člana može se imenovati lice koje je svojim radom doprinelo razvoju JKA-Šotokana, kao i lice koje ima znatne zasluge za unapređenje karate sporta.

Član 20.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

2. Način učlanjivanja

Član 19.

Molba za prijem u članstvo JKA-Šotokana podnosi se u pisanoj formi Upravnom odboru JKA-Šotokana.

Uz molbu za prijem u članstvo prilaže se: popunjen upitnik za Knjigu članova; izjava o nadležnosti Arbitražnog suda za rešavanje sporova; izjava o prihvatanju Statuta i opštih akata JKA-Šotokana .O prijemu u članstvo JKA-Šotokanu odlučuje Upravni odbor JKA-Šotokana, u roku od tri meseca od dana podnošenja uredne molbe.

U slučaju odbijanja molbe za prijem u članstvo, podnosilac molbe može podneti žalbu Arbitražnom sudu, čija odluka je konačna.

U slučaju da je prihvaćena molba za prijem u članstvo, podnosilac molbe je dužan da uplati JKA-Šotokanu upisninu određenu odlukom Upravnog odbora JKA-Šotokana i godišnju članarinu, u roku od 15 dana od prijema obaveštenja o prijemu u članstvo, a u suprotnom se smatra da je odustao od članstva u Federaciju. Prava člana JKA-Šotokana se ostvaruju od dana uplate upisnine i članarine.

Svaki neposredni član JKA-Šotokana i organ JKA-Šotokana može dati inicijativu ili predlog da se određeno lice imenuje za počasnog člana JKA-Šotokana.

3. Prava i obaveze članova

Član 20.

Član ima pravo da:

 1. pokreće i razmatra sva pitanja vezana za ostvarivanje ciljeva JKA-Šotokana;
 2. koristi pomoć, podršku i usluge JKA-Šotokana, u meri koja ne šteti interesima drugih članova JKA-Šotokana;
 3. ostvaruje uvid u rad JKA-Šotokana i njegovih organa;
 4. učestvuju u aktivnostima JKA-Šotokana;
 5. dobije informacije potrebne za ostvarivanje članskih prava;
 6. upravlja poslovima JKA-Šotokana (pravo glasa) u skladu sa ovim Statutom, ako je redovni član.

Član je dužan da:

 1. sarađuje sa drugim članovima JKA-Šotokana i u odnosima sa njima poštuje sportske i etičke principe;
 2. učestvuje u aktivnostima JKA-Šotokana;
 3. redovno izmiruje svoje finansijske obaveze prema JKA-Šotokanu;
 4. ispunjava sve obaveze utvrđene zakonom, Statutom JKA-Šotokana i drugim opštim aktima JKA-Šotokana;
 5. u potpunosti poštuje sva svoja opšta akta;
 6. izvršava pravnosnažne odluke organa JKA-Šotokana i Arbitražnog suda;
 7. čuva ugled JKA-Šotokana;
 8. obezbedi javnost svog rada, u skladu sa zakonom i svojim statutom;

Opštim aktima JKA-Šotokana mora biti obezbeđeno pravo na žalbu na odluku organa JKA-Šotokana kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova JKA-Šotokana, osim ako je za donošenje odluke nadležan Arbitražni sud u skladu sa Zakonom o sportu i ovim Statutom.

4. Način učestvovanja u radu i odlučivanju

Član 21.

Član učestvuje u radu JKA-Šotokana, a redovni član i u odlučivanju u organima JKA-Šotokana i da budu birani u te organe.

5. Knjiga članova i druge evidencije

Član 22.

JKA-Šotokan vodi evidencije svojih članova (knjiga članova), i druge bazične evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu.

JKA-Šotokan je dužan da se upišu u matične evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu.

Odluke organa JKA-Šotokana obavezno se unose u knjige odluka koje vode ti organi.

6. Prestanak članstva

Član 23.

Svojstvo člana JKA-Šotokana prestaje:

 1. prestankom rada člana
 2. na pismeni zahtev člana
 3. odlukom upravnog odbora JKA-Šotokana u skladus sa članom 24. ovog Statuta

Član 24.

Isključenje člana JKA-Šotokana moguće je ako:

 1. svojim aktivnostima teže šteti ugledu JKA-Šotokana;
 2. grubo postupa suprotno interesima JKA-Šotokana ili odlukama organa JKA-Šotokana;
 3. svojim postupcima i aktima grubo ili ponovljeno krši zakonske obaveze, Statut i druge opšte akte JKA-Šotokana;
 4. prestane da ispunjava uslove za prijem u članstvo.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, Upravni odbor je dužan da člana JKA-Šotokana upozori na postojanje okolnosti zbog kojih može biti isključen iz članstva i da mu ostavi rok od najduže dva meseca za otklanjanje propusta u radu.
Pre donošenja odluke o isključenju, Upravni odbor je obavezan da ostavi članu JKA-Šotokana rok od dve nedelje da se izjasni o prigovorima na njegov rad.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor JKA-Šotokana većinom od ukupnog broja članova i pismeno je saopštava članu JKA-Šotokana.

Odluka o isključenju mora biti obrazložena.

Upravni odbor JKA-Šotokana može u slučajevima iz stava 1. ovog člana doneti, većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora, kada za to postoje opravdani razlozi, odluku o privremenoj suspenziji članstva u JKA-Šotokanu do okončanja postupka iz st. 2-4. ovog člana, ali ne duže od šest meseci.

Protiv odluke o suspenziji, odnosno isključenju, član JKA-Šotokana može podneti žalbu Arbitražnom sudu, čija odluka je konačna.

Do donošenja konačne odluke Arbitražnog suda o isključenju, prava člana JKA-Šotokana su suspendovana.
Ukoliko član JKA-Šotokana uprkos dvostrukoj opomeni zakasni sa uplatom članarine i ne izmiri obaveze u roku od mesec dana od prijema druge opomene, istekom ovog roka automatski se gasi njegovo članstvo, bez potrebe donošenja odluke o isključenju.

Član JKA-Šotokana koji je isključen iz članstva JKA-Šotokana može biti ponovno primljen u članstvo najranije posle dve godine od prestanka članstva, ukoliko su prestali razlozi zbog kojih je doneta odluka o isključenju.

7. Disciplinska odgovornost

Član 25.

Lica u nadležnosti JKA-Šotokana koja namerno ili iz nehata postupe suprotno Statutu i drugim opštim aktima JKA-Šotokana, odlukama organa ili ovlašćenih lica JKA-Šotokana ili povrede ugled JKA-Šotokana mogu disciplinski odgovarati i biti kažnjena:

 1. opomenom;
 2. javnom opomenom
 3. suspenzijom;
 4. novčanom kaznom;
 5. zabranom obavljanja dužnosti;
 6. isključenjem.

Članu JKA-Šotokana koji je u radnom odnosu sa JKA-Šotokanom izriču se disciplinske mere u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju radne odnose.

Upravni odbor JKA-Šotokana bliže uređuje disciplinske mere, disciplinske prekršaje i disciplinski postupak, u skladu sa ovim Statutom.

Član 26.

Nijedan neposredni i posredni član JKA-Šotokana ne može biti disciplinski kažnjen ili snositi druge negativne posledice zbog korišćenje svojih prava utvrđenih zakonom, opštim aktima JKA-Šotokana .

 

IV. ORGANI

Član 27.

JKA-Šotokanom upravljaju redovni članovi, neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima JKA-Šotokana, na način određen ovim Statutom.

Član 28.

Organi JKA-Šotokana su:

 1. Skupština;
 2. Upravni odbor; 
 3. Nadzorni odbor;
 4. Predsednik JKA-Šotokana; 
 5. Glavni instruktor
 6. Disciplinski sud i disciplinski tužilac.

Mandat članova organa JKA-Šotokana traje četiri godine, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
U slučaju kada je istekao mandat organa JKA-Šotokana, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa.

Lica koja su pravnosnažno osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije Predsednika JKA-Šotokana, likvidatora ili članova organa JKA-Šotokana, dok traju pravne posledice osude.

Član ograna JKA-Šotokana može biti samo lice koje je obuhvaćeno ingerencijama JKA-Šotokana i članova JKA-Šotokana.

Član 29.

Članovi organa JKA-Šotokana odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju JKA-Šotokanu, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom. Za štetu ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja.

Član organa JKA-Šotokana nema pravo glasa na sednici organa JKA-Šotokana kad se odlučuje o:

 1. pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega;
 2. odobravanju poslova između njega i JKA-Šotokana u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju;
 3. njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

Član organa JKA-Šotokana nema pravo glasa ako se odluka odnosi na zaključenje pravnog posla sa njim ili na to da se spor između njega i JKA-Šotokana povede ili okonča, ili ako se odlučuje o imovinskim pitanjima koja su povezana sa njegovim bračnim drugom ili rođakom do drugog stepena srodstva u pravoj liniji ili se odnose na neko pravno lice nad kojim on ima kontrolu ili ekonomski interes.

1. Skupština

1.1 Sastav, izbor i mandat

Član 30.

Skupština je najviši organ JKA-Šotokana.

Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi JKA-Šotokana (članovi Skupštine). U radu Skupštine mogu učestvovati predstavnici pridruženih, počasnih i pomažućih članova (po jedan), kao i predstavnici, po pozivu Predsednika JKA-Šotokana, drugih organizacija i državnih organa.

1.2. Redovna Skupština

Član 31.

Redovna sednica Skupštine saziva se najmanje jedanput godišnje.

Redovnom članu JKA-Šotokana šalje se pismeni poziv za sednicu Skupštine, sa dnevnim redom, po pravilu, najmanje 2 nedelje pre održavanja Skupštine. Poziv za sednicu se šalje elektronskom poštom ili preporučenim pismom na poslednju poznatu poštansku adresu, i rok od 2 nedelje se računa od datuma označenog na poštanskom štambilju..

Član JKA-Šotokana može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine.

Predsednik JKA-Šotokana najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na internet sajtu JKA-Šotokana ili na oglasnoj tabli.

O radu sednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju Predsednik JKA-Šotokana i zapisničar.

Na početku sednice Skupštine, Predsednik JKA-Šotokana utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom.

Izborna redovna sednica Skupštine se saziva svake četiri godine, po pravilu najkasnije dva meseca pre isteka mandata Predsedniku JKA-Šotokana.

Rad Skupštine JKA-Šotokana bliže se uređuje Poslovnikom o radu.

1.3. Vanredna Skupština

Član 32.

Predsednik JKA-Šotokana može u svako doba sazvati vanrednu sednicu Skupštine ako to interesi JKA-Šotokana zahtevaju.

Predsednik JKA-Šotokana je obavezan da sazove vanrednu sednicu Skupštine ako to pismeno traži, uz navođenje svrhe i razloga i dnevnog reda, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili dve trećina redovnih članova JKA-Šotokana. Skupština se mora sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva. Ako predsednik JKA-Šotokana ne sazove vanrednu sednicu Skupštine, nju može sazvati onaj organ JKA-Šotokana, odnosno oni članovi JKA-Šotokana koji su tražilu njeno sazivanje. Između podnošenja urednog zahteva za održavanje vanredne sednice skupštine i održavanja vanredne sednice Skupštine ne sme proteći više od 90 dana. 

Poziv za vanrednu Skupštinu sa predlogom dnevnog reda mora biti upućen članovima JKA-Šotokana sa pravom glasa najkasnije sedam dana pre termina za održavanje sednice skupštine. 

Na dnevnom redu Skupštine iz stava 2. ovog člana mogu biti samo pitanja koja su navedena u zahtevu za sazivanje vanredne Skupštine, osim ako Skupština ne odluči drugačije većinom od ukupnog broja članova.

Na sazivanje vanredne sednice Skupštine shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o redovnoj Skupštini i Poslovnik o radu Skupštine.

Vanredna Skupština JKA-Šotokana ima sva ovlašćenja kao i redovna Skupština.

1. 4. Nadležnosti Skupštine

Član 33.

Skupština:

1. Razmatra, donosi i usvaja:

 1. Statut, izmene i dopune Statuta, i autentično tumačenje Statuta JKA-Šotokana;
 2. godišnje izveštaje o radu JKA-Šotokana i njegovih organa;
 3. finansijske izveštaje;
 4. odluku o prestanku rada JKA-Šotokana;
 5. odluku o statusnim promenama;
 6. odluku o programu rada i razvoja JKA-Šotokana;
 7. kodeks ponašanja članova JKA-Šotokana;
 8. odluku o udruživanju u saveze;
 9. odluke koje su joj izričito stavljene u nadležnost ovim Statutom.

2. Bira i razrešava 

 1. Predsednika JKA-Šotokan, 
 2. Glavnog instruktora
 3. članove Upravnog odbora,
 4. članove Nadzornog odbora;

Za vršenje određenih poslova Skupština može obrazovati komisije. Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se njen delokrug i sastav.

1. 5. Odlučivanje Skupštine

Član 34.

Skupština može da radi i odlučuje ako je prisutna jedna trećina članova Skupštine, a odluke donosi većinom prisutnih članova, osim u slučajevima kada je zakonom ili ovim Statutom drugačije određeno.

Ukoliko pri izboru Predsednika JKA-Šotokana i članova organa JKA-Šotokana u prvom kruga glasanja nije izabran predsednik, odnosno potreban broj članova, pristupa se drugom krugu glasanja, za sve kandidate koji nisu imali dovoljan broj glasova. Ukoliko ni u drugom glasanju nije izabran potreban broj, kandidovanje se ponavlja.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih delegata.

Članovi drugih organa JKA-Šotokana ne mogu biti članovi Skupštine.

Članovi Skupštine odlučuju javno dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.

2. Upravni odbor

2.1. Sastav

Član 35.

Upravni odbor čine:

 1. Predsednik;
 2. Glavni instruktor
 3. Predsednik sudijskog direktorijuma
 4. 6 članova.

Predsednik JKA-Šotokana je ujedno po funkciji i predsednik Upravnog odbora.

Članove Upravnog odbora bira i razrešava Skupština JKA-Šotokana, na predlog Predsednika JKA-Šotokana, na period od četiri godine. Isto lice može biti ponovo birano u Upravni odbor JKA-Šotokana.

Najmanje jedna petina članova Upravnog odbora moraju biti žene.

Članu Upravnog odbora mandat prestaje: smrću, ostavkom, tri uzastopna nedolaska na sednicu , razrešenjem i prestankom članstva u JKA-Šotokanu. Upravni odbor konstatuje ispunjenost uslova za prestanak članstva u Upravnom odboru.

Predsednik JKA-Šotokana određuje svakom članu Upravnog odbora konkretno zaduženje.

Ukoliko prevremeno prestane mandat više od pet člana Upravnog odbora, usled smrti, ostavke ili prestanka članstva u JKA-Šotokanu, obavezno se saziva, bez odlaganja, vanredna sednica Skupštine.

Skupština JKA-Šotokana može prevremeno razrešiti člana Upravnog odbora i na njegovo mesto izabrati drugo lice. Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje koliko i mandat ostalih ranije izabranih članova.

2.2. Nadležnosti Upravnog Odbora

Član 36.

Upravni odbor:

 1. vodi tekuće poslove JKA-Šotokana; 
 2. predlaže Skupštini finansijske izveštaje;
 3. razmatra podnete godišnji izveštaje o radu JKA-Šotokana i njegovih organa;
 4. usvaja finansijski plan;
 5. usvaja opšta akta JKA-Šotokana potrebna za ostvarivanje ciljeva JKA-Šotokana, koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine;
 6. utvrđuje predlog promena Statuta;
 7. utvrđuje predlog odluke o statusnim promenama;
 8. upravlja imovinom JKA-Šotokana;
 9. utvrđuje visinu članarine;
 10. izvršava odluke i zaključke Skupštine;
 11. utvrđuje organizacionu šemu i sistematizaciju radnih mesta u JKA-Šotokanu, utvrđuje zarade zaposlenih u JKA-Šotokanu, na predlog Predsednika JKA-Šotokana;
 12. obezbeđuje sredstva za rad JKA-Šotokana;
 13. priprema i utvrđuje predloge opštih akata i odluka iz nadležnosti Skupštine JKA-Šotokana;
 14. imenuje predstavnike JKA-Šotokana u drugim organizacijama;
 15. utvrđuje nagrade i priznanja JKA-Šotokana organizacijama i pojedincima za zasluge i rezultate u razvoju i unapređenju sporta i odlučuje o dodeli nagrada i priznanja;
 16. odlučuje o obrazovanju ogranaka (sekcija, podružnica), njihovom mestu obavljanja delatnosti i zastupniku;
 17. utvrđuje posebne programe brige o perspektivnim sportistima;
 18. odobrava pravne poslove u slučaju sukoba interesa;
 19. odlučuje o pokretanju spora ili odustajanju od njega;
 20. obavlja sve druge aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva JKA-Šotokana koje su na osnovu ovog Statuta u njegovoj nadležnosti ili koje nisu, na osnovu ovog Statuta, u izričitoj nadležnosti drugih organa JKA-Šotokana.

Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbora može obrazovati komisije i radna tela ili imenovati pojedina lica. Odlukom o obrazovanju komisije ili radnog tela, odnosno imenovanju lica utvrđuje se njihov delokrug rada, odnosno sastav.

Upravni odbor može većinom od ukupnog broja članova obrazovati Odbor za hitna pitanja i iz svog sastava imenovati članove tog odbora. Odbor za hitna pitanja rešava hitna pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora između dve sednice, s tim da se odluke podnose prvoj narednoj sednici Upravnog odbora na potvrdu.

Rad Upravnog odbora i Odbora za hitna pitanja bliže se reguliše Poslovnikom o radu.

2.3. Sednice Upravnog odbora

Član 37.

Upravni odbor zaseda i odlučuje u sednicama koje saziva Predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti Glavni instruktor koga ovlasti Predsednik.

Sednice Upravnog odbora održavaju se, po pravilu, najmanje jednom u šest meseci.

Upravni odbor može da odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova. U slučaju da Upravni odbor nema kvorum potreban za odlučivanje, Predsednik, odnosno potpredsednik će, u hitnim slučajevima, sazvati najkasnije u roku od tri dana novu sednicu sa istim dnevnim redom. Upravni odbor na ponovljenoj sednici može da odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. U slučaju podele glasova odlučuje glas Predsednika.

Odluka Upravnog odbora o otuđenju nepokretne imovine JKA-Šotokana punovažna je samo uz saglasnost Skupštine JKA-Šotokana.

Upravni odbor može, u skladu sa poslovnikom da odlučuje u hitnim pitanjima, osim usvajanja opštih akata, i na sednici održanoj uz korišćenje elektronskih sredstava komunikacija (tzv. elektronska sednica).

Upravni odbor može, u skladu sa poslovnikom, na pismeni predlog Predsednika da odlučuje i pismenim izjašnjenjem članova van sednice, osim usvajanja opštih akata. Ukoliko član Upravnog odbora ne odgovori na predlog odluke Predsednika u ostavljenom roku, smatraće se da je dao saglasnost.

3. Nadzorni odbor

Član 38.

Nadzorni odbor je nadzorni organ JKA-Šotokana koji vrši kontrolu finansijskog poslovanja JKA-Šotokana i godišnjeg završnog računa.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Nadzorni odbor bira iz svog sastava predsednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavezno podnosi Skupštini izveštaj o pitanjima iz svog delokruga prilikom usvajanja izveštaja o radu.

Član 39.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Članovi nadzornog odbora mogu biti ponovo izabrani samo još u jednom mandatu.

Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

Član 40.

Upravni odbor može imenovati revizora sa nadzornim ovlašćenjima utvrđenim u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

4. Predsednik JKA-Šotokana

Član 41.

Predsednik JKA-Šotokana je predsednik Skupštine i predsednik Upravnog odbora JKA-Šotokana po funkciji.

Predsednika JKA-Šotokana bira Skupština na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora, iz reda istaknutih sportskih radnika, sportista i sportskih stručnjaka.

Kandidati za Predsednika JKA-Šotokana dužni su da najmanje 15 dana pre sednici izborne Skupštine JKA-Šotokana dostave JKA-Šotokanu svoj program rada, koji se objavljuje na internet sajtu JKA-Šotokana.

Predsednik JKA-Šotokana za svoj rad odgovara Skupštini JKA-Šotokana.

Predsedniku JKA-Šotokana prestaje funkcija pre isteka vremena na koju je izabran ostavkom ili razrešenjem.

Ukoliko Predsednik JKA-Šotokana podnese ostavku, njegove poslove preuzima Glavni instruktor koji je dužan da sazove vanrednu izbornu skupštinu, koja će se održati najkasnije tri meseca od dana podnošenja ostavke.

U slučaju prestanka mandata Predsedniku pre roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Upravnog odbora s danom prve sednice Skupštine na kojoj se bira novi predsednik u skladu sa ovim Statutom.

Član 42.

Predsednik JKA-Šotokana obavlja sledeće poslove:

 1. zastupa i predstavlja JKA-Šotokan;
 2. saziva i predsedava sednicama Skupštine;
 3. saziva sednice i rukovodi radom Upravnog odbora;
 4. brine o izvršavanju programa, planova, odluka i zaključaka Skupštine;
 5. brine o izvršavanju odluka i zaključaka organa JKA-Šotokana;
 6. stara se o ostvarivanju ciljeva JKA-Šotokana i prava i obaveza članova JKA-Šotokana i preduzima potrebne mere;
 7. potpisuje odluke i druga akta koje donosi Skupština;
 8. podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu JKA-Šotokana, koji obuhvata i njegov rad i rad Upravnog odbora;
 9. utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor JKA-Šotokana;
 10. obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima JKA-Šotokana.
 11. odgovara za zakonitost rada JKA-Šotokana;
 12. finansijski je nalogodavac za realizaciju finansijskog plana JKA-Šotokana;
 13. odobrava službena putovanja u zemlji;
 14. odobrava službena putovanja inostranstvu, u skladu sa odlukama Upravnog odbora i Skupštine;
 15. imenuje i određuje naknadu stručnim savetnicima JKA-Šotokana;

Glavni instruktor koga ovlasti Predsednik zamenjuje Predsednika u svim pravima i obavezama za vreme njegovog odsustva, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

5. Glavni instruktor 

Član 43.

Glavni instruktor JKA-Šotokana je član Upravnog odbora

Glavni instruktor JKA-Šotokana bira se na vreme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju

Glavni instruktor JKA-Šotokana za svoj rad odgovara Skupštini JKA-Šotokana

Član 44.

Glavni istruktor JKA-Šotokana obavlja sledeće poslove:

 1. rukovodi stručnim radom i usavršavanjem u JKA-Šotokanu;
 2. donosi pravilnik o sistemu takmičenja ;
 3. rukovodi i nadgleda sva zvanična takmičenja u JKA-Šotokanu;
 4. zastupa JKA-Šotokan u međunarodnim stručnim komisijama za unapređenje karate sporta;
 5. štiti i sprovodi kodeks karate sporta

6. Disciplinski sud i disciplinski tužilac

Član 45.

Disciplinski sud JKA-Šotokana je nezavisni, kazneni organ JKA-Šotokana koji odlučuje o prekršajima utvrđenim disciplinskim pravilnikom i drugim opštim aktima JKA-Šotokana, od strane lica u nadležnosti JKA-Šotokana.

Član 46.

Disciplinski sud čine predsednik i dvojica sudija, koje bira i razrešava Upravni odbor na period od 4 godine, većinom od ukupnog broja članova.

Za disciplinskog sudiju može biti izabrano lice koje je diplomirani pravnik i koje nije delegat u Skupštini, član Upravnog odbora, arbitar Arbitražnog suda.

Ukoliko disciplinski sudija bude izabran na neku od prethodno navedenih funkcija, funkcija disciplinskog sudije mu prestaje danom izbora.

Član 47.

Disciplinski sud odlučuje isključivo na osnovu Disciplinskog pravilnika i drugih opštih akata JKA-Šotokana.

Disciplinski sud svoje odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja sudija. Disciplinska odluka donosi se u pismenoj formi i mora biti obrazložena.

Protiv odluka Disciplinskog suda dopuštena je žalba Arbitražnom sudu u roku od 15 dana od dana uručenja odluke.

U postupku pred Disciplinskim sudom, po pravilu, javnost je isključena. 

Organizacija i rad Disciplinskog suda bliže se uređuje Disciplinskim pravilnikom JKA-Šotokana.

Disciplinski sud pokreće disciplinski postupak na osnovu disciplinske tužbe koju mogu podneti disciplinski tužilac i lica u nadležnosti JKA-Šotokana.

Pri podnošenju disciplinske tužbe plaća se taksa u visini utvrđenoj odlukom Upravnog odbora JKA-Šotokana. Taksa se ne plaća kada disciplinsku tužbu podnosi disciplinski tužilac.

Član 48.

Disciplinski tužilac je organ JKA-Šotokana nadležan za podnošenje disciplinskih tužbi, po službenoj dužnosti, Disciplinskom sudu protiv lica u nadležnosti JKA-Šotokana koja su načinila disciplinski prekršaj.

Za disciplinskog tužioca može biti imenovano lice koje ispunjava uslove utvrđene za disciplinskog sudiju.

Disciplinski tužilac podnosi disciplinsku tužbu na sopstvenu inicijativu ili na osnovu disciplinske prijave nekog lica u nadležnosti JKA-Šotokana.

Član 49.

Članu JKA-Šotokana mogu se izreći disciplinske sankcije u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima JKA-Šotokana, s tim da mu ne može biti izrečena kazna za disciplinski prekršaj za koji nije kriv i koji pre nego što je učinjen nije bio opštim aktom JKA-Šotokana utvrđen kao disciplinski prekršaj i za koji nije bila propisana kazna, ako zakonom nije drukčije određeno.

Član JKA-Šotokana ima u disciplinskom postupku pravo na: vođenje postupka bez odugovlačenja i sa što manje troškova; nezavisnost, stručnost i nepristrasnost organa koji odlučuje o odgovornosti; branioca o ličnom trošku; izjašnjenje i izvođenje dokaza; pismenu i obrazloženu odluku i žalbu.

7. Sukob interesa i zabrana konkurencije

Član 50.

Članovi organa i radnih tela JKA-Šotokana i članovi organa organizacionih delova JKA-Šotokana dužni su da postupaju savesno, pažljivo i odgovorno prema JKA-Šotokanu, u skladu sa zakonom i opštim aktima JKA-Šotokana.

Lica iz stava 1. ovog člana koja imaju lični interes ne smeju koristiti JKA-Šotokan za lično bogaćenje, odnosno lične potrebe.

Zaposleni i članovi organa JKA-Šotokana ne mogu direktno ili indirektno biti angažovani u konkurentskoj organizaciji u oblasti sporta.

Sukob interesa u smislu stava 2. ovog člana postoji ako je član organa JKA-Šotokana, odnosno član njegove porodice (supružnik, krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojitelj i usvojenik, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva):

 1. ugovorna strana u pravnom poslu sa JKA-Šotokanom;
 2. vlasnik ili na drugi način u poslovnom odnosu sa licem iz pravnog posla ili radnje koje zaključuje ugovor sa JKA-Šotokanom ili koje ima finansijske interese u tom poslu ili radnji, po osnovu kojih se razumno može očekivati da utiču na postupanje člana organa JKA-Šotokana, odnosno suprotno interesu JKA-Šotokana;
 3. pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili radnje ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji, tako da se osnovano može očekivati da to utiče na postupanje člana organa JKA-Šotokana, suprotno interesu JKA-Šotokanu.

Povreda sukoba interesa i zabrane konkurencije iz st. 2. i 3. ovog člana daje JKA-Šotokanu pravo na naknadu štete i pravo da se poslovi koje lice izvrši za svoj račun priznaju kao poslovi izvršeni za račun JKA-Šotokana.

 

V. STALNI SPORTSKI ARBITRAŽNI SUD

Član 51.

Stalni sportski arbitražni sud (Arbitražni sud) je stalna arbitražna institucija, nadležna za rešavanje sporova o pravima kojima JKA-Šotokan i članovi (neposredni i posredi) JKA-Šotokana slobodno raspolažu, u skladu sa zakonom, Statutom JKA-Šotokana i drugim opštim aktima JKA-Šotokana.

Arbitražni sud je nezavistan organizacioni deo (ogranak) JKA-Šotokana i u svom radu i odlučivanju je samostalan.

Arbitražni sud može imati poseban žiro račun, u skladu sa odlukom Upravnog odbora JKA-Šotokana.

Nadležnost, sedište, sastav i organizacija Arbitražnog suda, uslovi i način izbora i razrešenja arbitara, arbitražni troškovi i postupak u stvarima iz njene nadležnosti bliže se utvrđuje opštim aktom koji donosi Upravni odbor JKA-Šotokana dvotrećinskom većinom glasova članova Upravnog odbora.

Aktom iz prethodnog stava mora biti osigurana nezavisnost, nepristrasnost, samostalnost i kompetentnost arbitraže u odlučivanju i zaštićena prava učesnika u postupku, uključujući i pravo stranke u sporu da ima pravnog zastupnika po sopstvenom izboru.

Spor pred Arbitražnim sudom hitan je.

Članovi JKA-Šotokana i druga lica u nadležnosti JKA-Šotokana, dužna su: da pruže Arbitražnom sudu pomoć u radu; da ne ometaju i ne utiču na arbitražni postupak i njegov ishod; da na zahtev Arbitražnog suda dostave informacije i isprave kojima raspolažu; da se odazovu pozivu Stalnog arbitražnog suda za učešće u postupku; da poštuju i izvršavaju odluke Arbitražnog suda; i ne smeju u javnosti omalovažavati Arbitražni sud ili njegove odluke.

Kršenje obaveza iz prethodnog stava predstavlja teži disciplinski prekršaj. 

Članu JKA-Šotokana koji ne izvrši konačnu odluku Arbitražnog suda suspendovano je članstvo u JKA-Šotokanu danom isteka roka za ispunjenje odluke, sve do izvršenja odluke Arbitražnog suda. Članu JKA-Šotokana prestaje članstvo u JKA-Šotokanu danom isteka dvostrukog roka za ispunjenje odluke Arbitražnog suda.

Član JKA-Šotokana je obavezan je da donese sve odluke koje su potrebne za izvršenje konačne odluke Arbitražnog suda, uključujući i izmene/dopune osporenog opšteg akta.

Mesto obavljanja aktivnosti i delatnosti Arbitražanog suda je Kruševac.

Član 52.

Arbitražni sud čine Predsednik, zamenik predsednika i sekretar Arbitražnog suda, koje imenuje Upravni odbor JKA-Šotokana većinom od ukupnog broja članova, i arbitri sa Liste arbitara.

Predsednik, zamenik predsednika i arbitri Arbitražnog suda imenuju se na period od 4 godine, s tim da mogu biti ponovo imenovani.

Predsednik i zamenik predsednika Arbitražnog suda imaju status arbitara.

Predsednik Arbitražnog suda zastupa Arbitražni sud u obavljanju njegovih poslova i može učestvovati u radu Skupštine i Upravnog odbora JKA-Šotokana, bez prava glasa.

Upravni odbor JKA-Šotokana može razrešiti arbitra pre isteka vremena na koje je biran, na njegov zahtev ili kad zajednička sednica arbitara Arbitražnog suda prethodno utvrdi da je arbitar povredio obaveze koje ima kao arbitar.

Za arbitra može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove: da ima poslovnu sposobnost; da nije osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora, dok traju posledice osude; da je diplomirani pravnik.

Za arbitra u konkretnom sporu ne može biti imenovano lice koje je vlasnik, član organa ili zaposleni kod sportskih organizacija u istoj grani sporta, lice koje je u istoj stvari učestvovalo u odlučivanju u ranijem postupku, lice koje je član organa, kao ni lice u vezi s kojim postoje drugi razlozi koji dovode u pitanje njegovu nepristrasnost.

Arbitar mora biti nepristrasan i nezavisan u odnosu na stranke i predmet spora.

Član 53.

Arbitražni sud rešava sporove:

 1. kao prvostepena i konačna instanca za arbitražno rešavanje sporova podobnih za arbitražu - sporova o pravima kojima stranke (lica u nadležnosti JKA-Šotokana) slobodno raspolažu; 
 2. kao prvostepena i konačna instanca za arbitražno rešavanje sporova između JKA-Šotokana i članova JKA-Šotokana i međusobne sporove članova JKA-Šotokana u vezi ostvarivanja prava i obaveza iz članstva u JKA-Šotokanu;
 3. kao prvostepena i konačna instanca za arbitražno rešavanje sporova kod članova JKA-Šotokana koji su u vezi pitanja zbog kojih član saveza može prestati sa radom u skladu sa čl. 86. Zakona o sportu; 
 4. kao prvostepena i konačna instanca za arbitražno rešavanje sporova koji proizilaze iz odluka JKA-Šotokana ili člana JKA-Šotokana kojima se vrši diskriminacija lica u nadležnosti JKA-Šotokana, suprotno zakonu, ovom Statutu;
 5. kao drugostepena konačna žalbena instanca povodom prvostepenih odluka organa JKA-Šotokana;
 6. kao drugostepena konačna žalbena instanca povodom prvostepenih odluka organa JKA-Šotokana, u slučajevima određenim statutom ili opštim aktom JKA-Šotokana;
 7. kao reviziona instanca povodom konačnih odluka donetih od strane JKA-Šotokana, u slučajevima utvrđenim ovim Statutom;
 8. kao prvostepeni disciplinski organ u slučajevima povrede antidoping pravila, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i opštim aktima JKA-Šotokana;

Opštim aktom JKA-Šotokana, ne može biti uskraćeno pravo podnošenja tužbe ili žalbe Arbitražnom sudu na odluku kojom je odlučeno o pravu, obavezi ili odgovornosti lica u nadležnosti JKA-Šotokana.

Član 54.

Arbitražni sud odlučuje o sporovima iz člana 51. st. 1. tač. 1) ovog Statuta:

 1. ako stranke izričito ugovore njenu nadležnost;
 2. ako je arbitražna klauzula (odredba o nadležnosti arbitraže) sadržana u opštem aktu JKA-Šotokana;
 3. ako je arbitražna klauzula sadržana u pristupnici za prijem u članstvo JKA-Šotokana posebnoj izjavi datoj prilikom prijema u članstvo JKA-Šotokana, zahtevu za registraciju ili zahtevu za licenciranje.

Smatra se da je ugovor o sportskoj arbitraži zaključen i ako tužilac podnese tužbu ili žalbu Arbitražnom sudu, a tuženi ne prigovori nadležnosti Arbitražnog suda do upuštanja u raspravljanje o predmetu spora.

Na arbitražu, odnosno rad Arbitražnog suda shodno se primenjuju odredbe o arbitraži zakona kojim se uređuje postupak pred arbitražom, ako Zakonom o sportu nije drukčije utvrđeno.

Član 55.

Arbitražni sud je nadležan i za posredovanje u rešavanju sporova i za davanje pravnih mišljenja, na zahtev nekog lica koje je u nadležnosti Federacije (neposredni ili posredni član JKA-Šotokana). 

Nadležnost Arbitražnog suda u slučajevima iz stava 1. ovog člana određuje se sporazumom stranaka zaključenim u pismenoj formi.

Član 56.

Član JKA-Šotokana, odnosno lice u nadležnosti JKA-Šotokana koje smatra da mu je pravnosnažnom odlukom JKA-Šotokana povređeno, zakonom, statutom ili opštim aktom JKA-Šotokana, odnosno statutom ustanovljeno pravo može podneti reviziju Arbitražnom sudu, u roku od 30 dana od dana uručenja konačne odluke.

Revizija iz stava 2. ovog člana može se podneti i protiv konačne odluke člana JKA-Šotokana kojom je odlučeno o pitanju iz čl. 14. st. 2. i 5-6. i 15. st. 3. i 7. ovog Statuta.

Podnošenje revizije ne odlaže izvršenje pravnosnažne odluke, osim ako Abritražni sud ne donese, u posebno opravdanim slučajevima, odluku o privremenoj suspenziji izvršenja osporene odluke.

Član 57.

Prilikom podnošenja zahteva za arbitražom, zahteva za posredovanjem i zahteva za davanje pravnog mišljenja, podnosilac je dužan da položi Arbitražnom sudu iznos koji odredi predsednik Arbitražnog suda u granicama propisanim Tarifom troškova Arbitražnog suda koju utvrđuje Upravni odbor JKA-Šotokana.

Visina troškova Arbitražnog suda određuje se u Tarifi troškova Arbitražnog suda prema vrednosti, vrsti i složenosti spora.

Član 58.

Sva lica u nadležnosti JKA-Šotokana obavezna su da se uzdrže od pokretanja i vođenja sudskog spora u pitanjima koja su u nadležnosti Arbitražnog suda.

 

VI. OBLICI ORGANIZOVANjA I RADA

Član 59.

Oblici organizovanja i rada u JKA-Šotokanu su saveti, komisije, odbori, sekcije, kancelarije, specijalizovani servisi i dr.
Delokrug, nadležnosti, sastav i način rada pojedinih organizacionih delova i oblika rada u JKA-Šotokanu uređuje se odgovarajućim opštim aktima, koja donosi Upravni odbor.

Član 60.

JKA-Šotokan može imati sledeće stalne komisije:

 • pravna pitanja, 
 • ženski sport,
 • vrhunski sport i razvoj sporta,
 • takmičenje,
 • marketing i odnose sa javnošću.
 • trenerska
 • sudijski direktorijum

Nadležnosti i rad komisija bliže se uređuju odgovarajućim opštim aktima JKA-Šotokana i odlukama Upravnog odbora.

Član 61.

Komisije čine:

 • predsednik komisije koga imenuje i razrešava Upravni odbor JKA-Šotokana,
 • dva do četiri člana komisije koje imenuje i razrešava Upravni odbor JKA-Šotokana na predlog Predsednika komisije.

Mandat predsednika i članova komisije traje četiri godine.

 

VII. STRUČNA SLUŽBA FEDERACIJE

Član 62.

Za obavljanje stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova, JKA-Šotokan može imati Stručnu službu.

Obavljanje određenih poslova iz stava 1. ovog člana Upravni odbor JKA-Šotokana može poveriti odgovarajućim stručnim institucijama i organizacijama, odnosno pojedincima.

Stručna služba JKA-Šotokana obavlja poslove na sprovođenju odluka, zaključaka i drugih akata organa JKA-Šotokana i oblika organizovanja i rada u JKA-Šotokanu; priprema analize, izveštaje i informacije, nacrte opštih i drugih akata JKA-Šotokana; organizuje aktivnosti i izvršava poslove iz delatnosti JKA-Šotokana i obavlja druge poslove koje joj naloži Skupština, Upravni odbor ili Predsednik JKA-Šotokana U obavljanju svojih poslova Stručna služba JKA-Šotokana sarađuje sa stručnim službama članova JKA-Šotokana.

Poslovima Stručne službe JKA-Šotokana rukovodi Predsednik JKA-Šotokana. 

Lica angažovana u Stručnoj službe JKA-Šotokana, u skladu sa poslovima koje obavljaju, imaju pravo na odgovarajuću naknadu, odnosno zaradu i druga primanja ako su u radnom odnosu.

 

VIII. OPŠTA AKTA

Član 63.

Opšta akta JKA-Šotokana su Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja. 

Predlog za promenu Statuta mora biti dostavljen članovima Skupštine najmanje 15 dana pre održavanja Skupštine.

Amandmani na predlog Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta dostavljaju se Skupštini pismeno najkasnije tri dana pre sednice Skupštine.

Statut, odnosno izmene i dopune Statuta usvajaju se većinom od ukupnog broja delegata Skupštine sa pravom glasa.

Upravni odbor Federacije može, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja svojih članova, odlučiti da se o usvajanju Statuta ili drugog opšteg akta odlučuje putem neposrednog glasanja (referenduma) članova JKA-Šotokana. Način donošenja Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta bliže se uređuje poslovnikom o radu Skupštine

Opšta akta koje donosi Upravni odbor JKA-Šotokana usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Svaki član i svaki organ JKA-Šotokana može dati inicijativu za donošenje, odnosno izmene i dopune određenog opšteg akta JKA-Šotokana.

Javna rasprava se vodi samo o nacrtu Statuta JKA-Šotokana.

Svaki član Federacije ima pravo da dobije primerak Statuta JKA-Šotokana.

Član 64.

Statut i druga opšta akta JKA-Šotokana, kao sportska pravila iz čl. 3. st. 1. tač. 20) i čl. 5. st. 2. Zakona o sportu, neposredno se primenjuju na sva lica koja su, neposredno ili posredno, obuhvaćena nadležnostima JKA-Šotokana.

Član 65.

Odluke kao pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u JKA-Šotokanu moraju biti u skladu s opštim aktom JKA-Šotokana i zakonom, a u suprotnom su ništave.

Na odluke kao pojedinačne akte koje donose organi JKA-Šotokana mora biti omogućeno pravo žalbe, osim ako je za rešavanje spora nadležan Arbitražni sud.

Lica u nadležnosti JKA-Šotokana dužna su da pre pokretanja, u skladu sa zakonom, sudskog spora za utvrđivanje ništavosti odluke iz stava 1. i 2. ovog člana podnesu žalbu, odnosno reviziju na spornu odluku Arbitražnom sudu.

 

IX. STATUSNE PROMENE

Član 66.

Odluku o statusnim promenama donosi, u skladu sa Zakonom o sportu, Skupština JKA-Šotokana, na predlog Upravnog odbora, većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Upravni odbor JKA-Šotokana može dvotrećinskom većinom od ukupnog broja svojih članova odlučiti da se o statusnoj promeni odlučuje putem neposrednog glasanja (referenduma) članova JKA-Šotokana. Odluka na neposrednom glasanju je doneta ako se za predlog odluke pozitivno izjasni većina od ukupnog broja članova JKA-Šotokana.

 

X. ANTI-DOPING PRAVILA

Član 67.

Doping je u suprotnosti sa fundamentalnim principima sporta i medicinskom etikom.

Doping je zabranjen, kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja.

Pod dopingom se podrazumeva svaka aktivnost utvrđena Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu Republike Srbije.

Upravni odbor JKA-Šotokana utvrđuje anti-doping pravila, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

Svi neposredni i posredni članovi JKA-Šotokana su obavezni da poštuju obaveze iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i anti-doping pravila JKA-Šotokana.

Za kršenje anti-doping pravila, odgovornom licu se izriču odgovarajuće kazne, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i opštim aktima JKA-Šotokana.

Doping kontrolu sprovodi Antidoping agencija Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

 

XI. IMOVINA I SREDSTVA

Član 68.

JKA-Šotokan stiče sredstva za postizanje svojih ciljeva iz:

 1. upisnine;
 2. članarine;
 3. prihoda od sopstvenih aktivnosti;
 4. sponzorstva;
 5. donatorstva;
 6. javnih prihoda;
 7. neposrednog obavljanja privrednih i drugih delatnosti, u skladu sa zakonom;
 8. prihoda preduzeća, ustanova, agencija i drugih organizacija kojima je JKA-Šotokan osnivač ili suosnivač; 
 9. drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Objekti i sredstva kojima raspolaže i koja stekne JKA-Šotokan predstavljaju njegovu imovinu.

JKA-Šotokan odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Predsednik JKA-Šotokanaaje finansijski nalogodavac za raspolaganje sredstvima JKA-Šotokana.

Odluke o visini pojedinih sredstava iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor JKA-Šotokana.

JKA-Šotokan ima dinarski i devizni račun i preko svojih računa posluje samostalno.

Dobit koju JKA-Šotokan ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje statutarnih ciljeva JKA-Šotokana.

Član 69.

JKA-Šotokan upravlja i koristi objekte i sredstva kojima raspolaže ili su mu dati na korišćenje.

JKA-Šotokan može promeniti namenu sportskom objektu kojim raspolaže samo izuzetno i pod uslovima utvrđenim Zakonom o sportu.

JKA-Šotokan može objekte i sredstva kojima raspolaže, odnosno koristi, dati na korišćenje članovima JKA-Šotokana, pod uslovima utvrđenim odlukom Upravnog odbora JKA-Šotokana.

 

XII. ODGOVORNOST ZA PROUZROKOVANU ŠTETU

Član 70.

Članovi organa JKA-Šotokana odgovaraju solidarno za štetu koju su glasanjem za određenu odluku prouzrokovali JKA-Šotokanu ako je ta odluka donesena grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje.

Za štetu iz stava 1. ovog člana ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja.

Postupak za naknadu štete pokreće se na osnovu odluke Skupštine JKA-Šotokana, Upravnog odbora JKA-Šotokana ili najmanje dve trećine redovnih članova JKA-Šotokana.

 

XIII. JAVNOST RADA

Član 71.

Rad JKA-Šotokana je javan, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Javnost rada JKA-Šotokana obezbeđuje se javnošću sednica organa JKA-Šotokana, objavljivanjem odluka organa JKA-Šotokana i blagovremenim i adekvatnim informisanjem javnosti i članova JKA-Šotokana o aktivnostima JKA-Šotokana.

Organi JKA-Šotokan mogu obezbediti javnost rada i tako što će odlučiti da se odluke, informacije i akti JKA-Šotokana i organa JKA-Šotokana dostavljaju članovima JKA-Šotokana isključivo putem elektronske pošte.

JKA-Šotokan redovno upoznaje svoje članove i javnost sa odlukama, stavovima i predlozima usvojenim na sednicama organa i tela i drugih skupova u JKA-Šotokanu, putem sredstava javnog informisanja, konferencija za štampu ili izdavanjem posebnih informacija i biltena.

Predstavnik JKA-Šotokana koji daje podatke i informacije u vezi sa radom JKA-Šotokana odgovoran je za njihovu tačnost.

Stavove JKA-Šotokana, odnosno njegovih organa i tela mogu da iznose i zastupaju samo izabrani funkcioneri JKA-Šotokana.

Član 72.

JKA-Šotokan ima Internet sajt (stranicu) na kojoj se objavljuju informacije o JKA-Šotokanu, njegovo radu, odlukama i opštim aktima.

Internet prezentacija JKA-Šotokana je službeno glasilo JKA-Šotokana.

 

XIV. PRESTANAK RADA

Član 73.

JKA-Šotokan prestaje sa radom odlukom Skupštine JKA-Šotokana, donetom dvotrećinskom većinom delegata Skupštine sa pravom glasa.

O donošenju odluke o prestanku rada obaveštava se nadležni registarski organ, radi brisanja iz registra.

U slučaju prestanka rada JKA-Šotokana, imovina JKA-Šotokana prelazi na organizaciju koja ostvaruje iste ili slične ciljeve kao i JKA-Šotokana.

 

XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 74.

Opšti akti i rad JKA-Šotokana usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Do donošenja akata na osnovu ovog Statuta, primenjivaće se akti doneti na osnovu prethodnog Statuta, osim ako su u suprotnosti s Zakonom o sportu ili ovim Statutom.

Arbitražni sud počinje sa radom danom stupanja na snagu opšteg akta iz člana 51. stav 4. ovog Statuta.

Član 75.

Postojeći organi JKA-Šotokana (Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsednik, Glavni instruktor), radna tela i imenovana lica nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su birani, odnosno imenovani.

Član 76.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut JKA-Šotokana koji je usvojila Skupština JKA-Šotokana na sednici održanoj 26. 05. 2010. godine.

Član 77.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, koje se vrši objavljivanjem Statuta na oglasnoj tabli JKA-Šotokana.

 
 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Tomić Vukoman